Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu, poniższe informacje o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Podboraczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Podboraczyński Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „SEVER” z siedzibą w Opolu (45-411), ul. Arki Bożka 1 NIP nr: 754-001-31-68.

Kontakt:

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem biuro@sever.com.pl lub telefonicznie pod numerem 77 4567309 względnie listownie pod adresem ul. Arki Bożka 1, 45 – 411 Opole.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
 1. zapewnienia możliwości zakupu/sprzedaży przez Administratora usług i/lub towarów [dane kontaktowe Pani/Pana i/lub Reprezentantów (osób fizycznych reprezentujących osobę fizyczną lub osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną) oraz dane zawarte w złożonych ofertach, jak również dane udostępnione Administratorowi w celu negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, rozmów handlowych przed i w trakcie zawartych i niezawartych umów] – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 2. zawarcia przez Panią/Pana umów z Administratorem i ich prawidłowej realizacji jak również w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z Administratorem, jak i udzielenia ewentualnych zabezpieczeń – (podstawa prawna: realizacja umowy, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
 3. rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz pozostałych dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa, wypełniania obowiązków względem organów państwowych i samorządowych, nałożonych na Administratora przepisami prawa (podstawa prawna: obowiązek prawny zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
 4. bieżącej działalności Administratora, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby Administratora związanych z przedmiotem jego działalności, rozpatrywania reklamacji, raportowania, prowadzenia administracji, archiwizacji danych, zgłoszeń/korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 5. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów, windykacji należności, postępowań sądowych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 6. dokonywania weryfikacji Pani/Pana wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów, windykacji należności, postępowań sądowych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 1. Przetwarzaniu podlegać będą dobrowolnie przekazane (względnie uzyskane z publicznych rejestrów) następujące rodzaje i kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe kontrahentów Administratora (a w tym dane osób udzielających zabezpieczeń): imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, wizerunek, nr identyfikacji podatkowej i status podatkowy, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu (faksu), adres poczty elektronicznej; dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe Reprezentantów oraz osób przy pomocy których realizowana jest umowa zawarta ze współadministratorem: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, oznaczenie pracodawcy; dane bankowe i finansowe kontrahentów Administratora: nr rachunku bankowego; dane bankowe i finansowe osób udzielających ewentualnych zabezpieczeń: nr rachunku bankowego, źródła dochodów, posiadany majątek, zobowiązania.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy i kontrolne organy administracji państwowej i samorządowej) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora i na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, podwykonawcom lub usługodawcom wspierającym Administratora w realizacji zawartych z Panią/Panem umów (np. banki), agentom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, doradcze, konsultacyjne, transportowe, księgowe, podatkowe, rachunkowe i prawne oraz windykacyjne.
 1. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) i/lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, iż w związku z prowadzeniem przez Administratora konta firmowego na portalu społecznościowym Facebook, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organizacji międzynarodowej Facebook, która przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umów, o których mowa jest w pkt. 3 powyżej i po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa przez okres realizowania obowiązków księgowych, rachunkowych i podatkowych.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
 3. żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (prawo do bycia zapomnianym), na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 1. Ponadto, posiada Pani/Pan prawo do prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem biuro@sever.com.pl lub telefonicznie pod numerem 77 4567309 względnie listownie pod adresem ul. Arki Bożka 1, 45 – 411 Opole.

Czy musi Pani/Pan podawać dane osobowe ?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, złożenia zamówienia, zawarcia i prawidłowej realizacji umów i transakcji handlowych oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.

Zautomatyzowany sposób przetwarzania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż treść ogólnej klauzuli informacyjnej jak również pozostałe informacje odnoszące się do ochrony przetwarzanych danych osobowych dostępne są pod adresem: www.sever.com.pl /w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”/.

Nasza Siedziba

45-411 Opole, ul. Arki Bożka 1
tel. (+48 77) 456 73 09
tel. kom. 601 562 636

biuro@sever.com.pl

Dział Handlowy

tel. +48 77 456 73 09
tel. +48 601 562 636

biuro@sever.com.pl

Pralnia

tel. +48 663 726 757

pralnia@sever.com.pl

Produkcja

tel. +48 77 4530226

produkcja@sever.com.pl

Logistyka i magazyn

tel.+48 609 651 241

magazyn@sever.com.pl